Informatie over herroeping

 

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Indien de goederen het voorwerp uitmaken van regelmatige leveringen gedurende een bepaalde periode verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument ons, N.V. Babor Cosmetics (Belgium) S.A., Service des retours, P.B./B.P.3, 4720 La Calamine, Tel: +32 (0) 87 / 63 17 00, Fax : +32 (0) 87 / 63 17 02, E-Mail: [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.babor.be. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de consument om de desbetreffende mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment werden gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BABOR op de hoogte zijn gesteld van deze beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. BABOR betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. BABOR heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de goederen werden teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terugsturen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 5 EUR. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling van de terugzending contact op te nemen met de BABOR-klantenservice via [email protected] of telefonisch onder +32 (0) 87 / 63 17 00 op maandag t/m donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.


Modelformulier voor herroeping
PDF Download

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan N.V. Babor Cosmetics (Belgium) S.A.
Service des retours, P.B./B.P.3
4720 La Calamine
Tel: +32 (0) 87 / 63 17 00
Fax : +32 (0) 87 / 63 17 02
E-Mail: [email protected]

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...................................................................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

...................................................................

- Naam/Namen consument(en)

...................................................................

- Adres consument(en)

...................................................................

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................

- Datum

...................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.