§ 1 Toepassingsgebied

 1. In het kader van de BABOR-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van Dr. BABOR GmbH & Co. KG (hierna: "BABOR") in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

 2. U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. Ze zijn ook op onze website beschikbaar.

§ 2 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

 1. Consumenten zoals bedoeld in artikel I.1 2° van het Wetboek van 28 februari 2014 van economisch recht hebben het volgende herroepingsrecht:

  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht
  De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien de goederen het voorwerp uitmaken van regelmatige leveringen gedurende een bepaalde periode verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument ons, N.V. Babor Cosmetics (Belgium) S.A., Service des retours, P.B./B.P.3, 4720 La Calamine, Tel: +32 (0) 87 / 63 17 00, Fax : +32 (0) 87 / 63 17 02, E-Mail: [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.babor.be. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de consument om de desbetreffende mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping
  Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment werden gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BABOR op de hoogte zijn gesteld van deze beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. BABOR betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. BABOR heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de goederen werden teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terugsturen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 5 EUR. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling van de terugzending contact op te nemen met de BABOR-klantenservice via [email protected] of telefonisch onder +32 (0) 87 / 63 17 00 op maandag t/m donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.
 2. Uitsluiting herroepingsrecht
  Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

§ 3 Overeenkomst en bestelprocedure, taal van de overeenkomst en contractanten

 1. Elke aanbieding op de BABOR-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en BABOR komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door BABOR. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. BABOR heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur of bij levering betaalt, dan heeft de aanvaarding plaats door de verzending van de waren. Voor zover niets anders is vermeld in de webshop, zullen de waren binnen twee werkdagen worden verzonden. Bij betaling per kredietkaart of Paypal heeft de aanvaarding plaats en wordt de overeenkomst dus gesloten door het belasten van uw kredietkaart of de betreffende bankrekening, hetgeen eveneens plaats heeft - voor zover er in de webshop niets anders staat vermeld betreffende de levertijd van de waren - binnen drie werkdagen.
  BABOR verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.

 2. Als u het gewenste product heeft gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop “Winkelmandje” te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop “Naar de kassa”. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplicht in te vullen gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de terug-knop of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen met verplichting tot betalen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.

 3. U heeft de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.

 4. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

 5. De overeenkomst tussen u en BABOR komt tot stand met:
  N.V. BABOR Cosmetics S.A.
  Siège : P.B./B.P.3
  BE 4720 La Calamine
  Tel: +32 (0) 87 / 63 17 00
  Fax : +32 (0) 87 / 63 17 02
  E-Mail: [email protected]

  www.babor.be
  numéro de TVA BE 432.341.371
  RPR : 0432.341.371
  Vertegenwoordiging: Michael Schummert, Horst Robertz et Kristien Grymonprez

 

§ 4 Levering, verzendkosten

 1. De prijzen vermeld op het internet zijn inclusief BTW

 2. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven leveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen in België en Luxemburg.

 3. Als niet alle bestelde waren op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen leveringskosten voor naleveringen.

 4. BABOR hanteert een vaste verzendkost per bestelling. Die huidige voorwaarden vindt u terug onder onze verzendkosten tabel. Bij betaling per rembours is een bijkomende vergoeding verschuldigd, die de toeleveraar bij u ter plaatse zal innen. Het bedrag van deze vergoeding kan u ook terugvinden in onze verzendkosten tabel. Er zijn geen bijkomende belastingen of kosten. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen België en Luxemburg.


§ 5 Vervaldata en betaling

 1. U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), kredietkaart, Giropay, Paypal, bij levering of per automatische incasso betalen. Voor nieuwe klanten bestaat er een maximumgrens van 300 EUR voor koop met factuur. Deze grens geldt voor het gehele account van de klant en houdt ook rekening met nog openstaande bedragen uit vroegere bestellingen met factuur. Bij koop met factuur en in andere gevallen controleert en beoordeelt BABOR, als hiervoor een gegronde reden is, de ingevoerde gegevens van de besteller en wisselt BABOR gegevens uit met andere ondernemingen binnen het BABOR-concern, kredietwaardigheidsinstellingen en eventueel Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland.

 2. BABOR behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in bepaalde gevallen niet aan te bieden.

§ 5a Bijzonderheden bij koop met factuur

 1. Koop met factuur is uitsluitend voor consumenten vanaf 18 jaar mogelijk. Bij koop met factuur moeten het afleveradres, het woonadres en het factuuradres identiek zijn en in België of Luxemburg. liggen. Het factuurbedrag wordt bij ontvangst van de factuur opeisbaar.

 2. Voor de beslissing over het gebruik van de betaalwijze van de koop met factuur maken wij gebruik - naast van onze eigen gegevens - van waarschijnlijkheidscijfers betreffende de beoordeling van het risico. Deze cijfers krijgen wij van Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland. De berekeningen van de waarschijnlijkheidscijfers zijn gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. De genoemde ondernemingen worden voorts ingezet om de door u vermelde adresgegevens te verifiëren.

 

§ 6 Ontvangst van de factuur

 1. De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan BABOR meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van BABOR.

§ 8 Aansprakelijkheid voor gebreken, schadevergoeding, teruggave

 1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is BABOR conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover hieronder geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.

 2. Zorgt BABOR alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan is u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van BABOR naar BABOR terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. BABOR behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

 3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van protesten m.b.t. gebreken kunt u contact opnemen met onze klantenservice via [email protected].

 4. BABOR is onbeperkt aansprakelijk onder voorwaarde dat de oorzaak van de schade op opzet of grove schuld berust.

 5. Voorts is BABOR aansprakelijk voor haar lichte fout van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de uitvoering een correcte uitvoering van heel de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en van verplichtingen waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is BABOR echter uitsluitend aansprakelijk voor de voorzienbare schade die eigen is aan deze overeenkomst. BABOR is niet aansprakelijk voor de lichte schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

 6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de foutieve veroorzaking van schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie i.v.m. de kwaliteit van het product en voor op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onverminderd gelden.

 7. Voor zover de aansprakelijkheid van BABOR uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringsagenten.

§ 9 Toekenning van rechten / recensies van klanten

 1. BABOR kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u, als of via de BABOR-website, ter beschikking gestelde BABOR-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de BABOR-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen einddrager te reproduceren als en voor zover deze reproductie voor het gebruik van de BABOR-content noodzakelijk is en de BABOR-content voor reproductie bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U heeft - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde BABOR-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.

 2. Als u ervoor kiest om door middel van de door BABOR ter beschikking gestelde functionaliteiten op de BABOR-website content te plaatsen, dan verleent u BABOR het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de BABOR-website en via andere media te reproduceren, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van BABOR te publiceren. BABOR kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. BABOR behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de BABOR-website weer te geven of deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.
   

§ 10 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens

 1. Bij het gebruik van de BABOR-website en de BABOR webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgerelateerde – gegevens. Meer informatie hierover vindt u in de informatie over gegevensbescherming, welke u hierbij erkent te kennen en te aanvaarden.

§ 11 Toepasselijk recht

 1. Van toepassing is het Belgisch recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).
  N.V. BABOR Cosmetics S.A.

§ 12 Alternatieve geschillenbeslechting

1. BABOR doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met u in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is BABOR in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
2. De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („OS- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.

Algemene voorwaarden voor actie- en cadeaubonen (‘cadeaubonvoorwaarden’)

De N.V. BABOR Cosmetics (Belgium) S.A., P.B./B.P.3 , BE 4720 La Calamine (‘BABOR’ of ‘wij’) biedt twee soorten waardebonnen aan:

 • Cadeaubonnen zijn waardebonnen met een bepaalde tegenwaarde die u bij BABOR kunt aankopen en die u kunt inwisselen voor producten van BABOR.
 • Actiebonnen zijn waardebonnen die we in het kader van promotiecampagnes ter beschikking stellen. De actiebonnen kunnen gebruikt worden voor bijv. producten, productmonsters, kortingen voor bepaalde producten uit ons assortiment of voor andere voordelen.

Deze waardebonvoorwaarden bevatten algemene regelingen voor cadeau- en actiebonnen van BABOR, waarnaar we bij aankoop of uitgifte verwijzen. Vooral in het geval van actiebonnen kunnen ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Naar deze aanvullende voorwaarden verwijzen wij bij uitgifte of verkoop van waardebonnen.

A. Actiebonnen 

 1. Actiebonnen kunnen alleen in de op de actiebon vermelde webshop (bijv. via www.babor.be) ingewisseld worden. Het is niet mogelijk de actiebon in een BABOR-schoonheidssalon of bij andere derden in te wisselen. 

 2. Actiebonnen kunnen slechts één keer tijdens de op de actiebon vermelde actieperiode ingewisseld worden. Actiebonnen kunnen niet aan derden overgedragen worden en kunnen niet gebruikt worden om cadeaubonnen aan te kopen.

 3. Aanvullende voorwaarden m.b.t. tot producten die uitgesloten of inbegrepen zijn in de actie gelden voor de desbetreffende actiebon.

 4. Voor het inwisselen in de op de actiebon vermelde webshop moet de op de cadeaubon vermelde code voor het afsluiten van de online bestelling in het juiste veld van het online bestelformulier ingevuld worden. Het achteraf inwisselen of verrekenen van de actiebonnen is niet meer mogelijk als de online bestelling al afgesloten is.

 5. Per online bestelling kan slechts één actiebon ingewisseld worden. Het combineren met cadeaubonnen is niet mogelijk. 

 6. Wanneer voor een actiebon een bepaalde tegenwaarde geldt (actie-waardebon’), zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Als de waarde van de online bestelde producten hoger is dan de waarde van de actie-waardebon kan het verschilbedrag via de voor online bestelling aangeboden betalingsmogelijkheden betaald worden. 

  • Als de waarde van de actie-waardebon hoger is dan de waarde van de online bestelde producten, wordt de restwaarde van de actie-waardebon niet vergoed, maar vervalt deze waarde bij het afsluiten van online bestelling.

  • De waarde van een actie-waardebon kan niet in contacten uitbetaald worden en op de waarde van de cadeaubon kan ook geen rente betaald worden.

 7. Wanneer u bij een online bestelling die u met een actiebon betaald heeft, producten geheel of gedeeltelijk terugstuurt wegens annulering,
  • wordt de ingewisselde actiebon niet vergoed en ook niet opnieuw uitgegeven,

  • behouden wij ons bij een met een actiebon betaalde bestelling het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de niet teruggestuurde goederen te berekenen als door het terugsturen van de producten de totaalwaarde van uw online bestelling lager is dan de minimumbestelwaarde van de actiebon. 

B. Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van BABOR-producten (met uitzondering van andere cadeaubonnen) in de op de cadeaubon vermelde webshop (bijv. via www.babor.be) of een BABOR-cosmetica-partnersalon (‘schoonheidssalon’) van uw keuze (U kunt uw salon vinden via de schoonheidssalons-finder op www.babor.be). Inwisselen van cadeaubonnen bij overige derden is niet mogelijk.

 2. Cadeaubonnen zijn drie jaar geldig. Deze termijn begint bij het einde van het kalenderjaar waarin de waardebon aangeschaft werd.

 3. Het zakelijk doorverkopen van cadeaubonnen is niet toegestaan. In andere gevallen zijn cadeaubonnen wel overdraagbaar. De waarde van een cadeaubon wordt niet in contant geld uitbetaald en op de waarde van de cadeaubon kan ook geen rente betaald worden.

 4. Een cadeaubon kan in een op de cadeaubon vermelde webshop of in een schoonheidssalon ingewisseld worden. Een combinatie van beide inwisselingsvarianten is niet mogelijk.

 5. Voor het inwisselen van een cadeaubon
  • bij een online bestelling in een op de cadeaubon vermelde webshop moet de op de bon vermelde code voor het afsluiten van de bestelprocedure in het desbetreffende veld van het online bestelformulier ingevuld worden,

  • in een schoonheidssalon moet de cadeaubon voor het afhandelen van de betaling in de schoonheidssalon overhandigd worden.

  Het is niet mogelijk om een cadeaubon in te wisselen of te verrekenen nadat een online bestelling of een bestelling in een schoonheidssalon afgesloten is.

 6. In een schoonheidssalon kunnen meerdere cadeaubonnen gecombineerd worden. Bij online bestellingen kunnen cadeaubonnen niet gecombineerd worden.

 7. Als de waarde van de actie-waardebon hoger is dan de waarde van de online bestelde of in de schoonheidssalon gekochte producten, kan het verschil met de aangeboden betalingsmogelijkheden betaald worden. 

 8. Als de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de online bestelde of in de schoonheidssalon bestelde producten, wordt de restwaarde terugbetaald aan de eigenaar van de cadeaubon. Dat geldt ook wanneer de online bestelling geannuleerd wordt of als met een cadeaubon aangeschafte producten om een andere reden geretourneerd worden. Bij online bestellingen wordt het bedrag op het BABOR-klantenaccount overgemaakt.

Voorwaarden tot deelneming BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA

 1. DEELNAME
  La société N.V. BABOR Cosmetics (Belgium) S.A., P.B./B.P.3, BE 4720 La Calamine, Belgique, (« BABOR ») voert het BABOR loyaliteitsprogramma uit en beheert de loyaliteitspunten „b.Points“ ( „b.Points“), die voor u bij uw activiteiten in het kader van het b.Points loyaliteitsprogramma, zoals hieronder onder 2. beschreven, worden bijgeschreven. Om aan het BABOR loyaliteitsprogramma te kunnen deelnemen, moet u de volgende voorwaarden tot deelneming door uw registratie in de door BABOR geëxploiteerde e-shop onder www.babor.com (“BABOR e-shop“) accepteren. Aan het BABOR loyaliteitsprogramma kan elke natuurlijke persoon deelnemen, die zijn woonplaats heeft in het desbetreffende land waar het lidmaatschap wordt aangevraagd. Deelname is gratis.

 2. b.Points VERZAMELEN
  b.Points kunnen alleen via uw klantenaccount in de BABOR e-shop worden verkregen.
  Er zijn verschillende mogelijkheden om b.Points in de BABOR e-shop te sparen:

  1. Voor elke aankoop die u in de BABOR e-shop met uw account doet, worden b.Points ter waarde van 5% van de aankoopwaarde op uw persoonlijke b.Points account bijgeschreven. Tien b.Points komen overeen met de tegenwaarde van € 1, dat betekent bijvoorbeeld dat u bij een aankoop van producten ter waarde van € 100 in de e-shop 1000 b.Points op uw account krijgt bijgeschreven (cadeaubonnen, verzendkosten, kosten voor cadeauverpakking en aankopen met actiebonnen worden niet meegerekend). b.Points, die niet binnen 12 maanden vanaf de desbetreffende aankoopdatum in waardebonnen werden omgewisseld of bij de aankoop in onze e-shop worden gebruikt, vervallen.

  2. U ontvangt ook:
   1. met uw aanmelding voor het loyaliteitsprogramma eenmalig 100 b.Points;
   2. met uw aanmelding voor de newsletter eenmalig 50 b.Points;
   3. voor de eerste keer opslaan van uw adviesprofiel in de online productadviseur 100 b.Points.
   4. voor elke door u verworven nieuwe klant die via gebruik van de overeenkomstige functie in de BABOR e-shop (bijv. door een link) en dan in de BABOR e-shop heeft gekocht, is er voor de eerste aankoop van de nieuwe klant 5 b.Points per 1 euro productwaarde (uitgezonderd cadeaubonnen; exclusief verzendkosten, kosten voor cadeauverpakking en niet voor aankopen met actiewaardebonnen).
   5. speciale punten bij deelneming aan speciale acties. Het aantal speciale punten worden bij elke actie vastgesteld en gecommuniceerd.

 3. INWISSELEN VAN b.Points IN DE BABOR E-SHOP OF BIJ BABOR PARTNERS
  De b.Points komen pas in uw account beschikbaar en kunnen pas ingewisseld worden als de wettelijke termijn van 14 dagen voor het retourneren van goederen verstreken is.

  Nadat u 2000 vrijgegeven b.Points heeft bereikt, kunt u deze onder „Mijn BABOR/b.Points“ als waardebon bij onze BABOR partners www.babor-spafinder.com of in het winkelmandje als korting maximaal tot de desbetreffende bestelwaarde inwisselen. Een contante uitbetaling van de b.Points alsmede het meetellen van verzendkosten zijn niet mogelijk.

  Als u of een door u verworven nieuwe klant binnen de termijn van het wettelijke recht op herroepen een bestelling intrekt waarover b.Points zijn ontvangen, en een terugbetaling hiervoor heeft gekregen, zullen de b.Points voor deze bestelling en/of de werving van de nieuwe klant niet op uw account worden bijgeschreven.

  Het verkopen of het overdragen van uw b.Points of uw b.Points-account is uitgesloten.

  Vervaldatum:
  De met de desbetreffende bestellingen in de BABOR e-shop verkregen b.Points vervallen met (a) het verlopen van 12 maanden na het verkrijgen ervan of (b) een eventuele annulering van de koopovereenkomst, op basis waarvan deze b.Points werden bijgeschreven. Eenmaal uitgegeven waardebonnen hebben een geldigheid van 6 maanden.

 4. WHITE STATUS
  Met de toetreding tot het BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA ontvangt u automatisch de White Status. De White Status is onbeperkt geldig en is strikt persoonlijk. Verzamelt u binnen een periode van 12 maanden na toetreding minstens 5000 b.Points, dan schakelt u automatisch over naar de Gold Status met de Gold Card. In andere gevallen blijft uw White Status onveranderd.

 5. GOLD STATUS
  Bereikt u binnen 12 maanden 5.000 b.Points, dan schakelt u over naar de Gold Status. De Gold Status is 12 maanden geldig vanaf de omschakeling van status en is strikt persoonlijk. Verzamelt u binnen deze periode nog eens 5.000 b.Points, dan schakelt u automatisch over naar de Black Status. Anders blijft uw Gold Status onveranderd.

 6. BLACK STATUS
  Vanaf 10.000 b.Points binnen de lopende periode van 12 maanden schakelt u automatisch over naar de Black Status. De Black Status is 12 maanden geldig vanaf de omschakeling van de status en is strikt persoonlijk. Verzamelt u tijdens deze periode opnieuw 10.000 e-points, dan blijft de Black Status onveranderd.

  Wanneer u als eigenaar van de Gold Status of de Black Status de voor de desbetreffende status noodzakelijke punten binnen de lopende periode van 12 maanden niet bereikt, wordt u naar de status ingedeeld die overeenkomt met uw b.Points van dat ogenblik. U kunt te allen tijde uw actuele status inzien in uw ledenaccount onder „MIJN BABOR /b.Points“.

  De geldende voordelen voor de White, Gold of Black Status-eigenaars kunt u bekijken via https://de.babor.com/bpoints/benefits.

 7. OPZEGGING EN BEËINDIGING
  1. U kunt de deelneming aan het BABOR b.Points loyaliteitsprogramma te allen tijde zonder inachtneming van een termijn als volgt opzeggen:

   • Door een schriftelijk bericht via de post aan: N.V. BABOR Cosmetics (Belgium) S.A., P.B./B.P.3, BE 4720 La Calamine, Belgique.

   • Door een bericht per e-mail aan de klantenservice van BABOR: [email protected].

  2. BABOR kan te allen tijde met een termijn van vier weken de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma opzeggen of het b.Points loyaliteitsprogramma beëindigen; als de deelnemer op het moment van de opzegging resp. beëindiging meer dan 2000 b.Points heeft bereikt, ontvangt hij een waardebon overeenkomstig het tot dan toe verkregen b.Points. Bij minder dan 2000 loyaliteitspunten vervallen deze op het moment van opzegging resp. beëindiging.

   BABOR kan de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma bovendien te allen tijde vanwege belangrijke reden opzeggen, d.w.z. wanneer de deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden bij het inwisselen van loyaliteitspunten; een uitreiking van een waardebon overeenkomstig de op dat moment bereikte b.Points (bij meer dan 2000 punten) vindt alleen plaats indien de belangrijke reden niet aan de persoon van de deelnemer toegerekend kan worden.

 8. VERANDERINGEN VAN HET BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA / VAN DE VOORWAARDEN TOT DEELNEMING
  1. BABOR behoudt zich het recht voor het BABOR b.Points loyaliteitsprogramma met in achtneming van een redelijke termijn, bij aanwezigheid van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijk termijn, met passende inachtneming van uw belangen in te stellen, aan te vullen of te veranderen.  2. BABOR behoudt zich bovendien het recht voor deze voorwaarden tot deelneming te veranderen of aan te vullen, in zoverre dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudige en veilige afwikkeling en in het bijzonder ter voorkoming van misbruik. Veranderingen worden u vooraf per e-mail meegedeeld op uw opgegeven e-mailadres. Een verandering geldt als goedgekeurd, wanneer u niet binnen een maand na de datum van ingang van de e-mail hiertegen bezwaar maakt. BABOR zal u hierop in de desbetreffende mededeling over de verandering van de voorwaarden van deelneming apart wijzen.

 9. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
  1. Voorwaarde voor de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma is, dat u zich hiervoor in de BABOR e-shop aanmeldt en een klantenaccount aanmaakt.
   Aanvullende informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens bij het aanmaken van een klantenaccount vindt u in onze informatie bescherming van persoonsgegevens voor de website en de BABOR e-shop https://nl.babor.com/service/shop/privacy. Het ingediende e-mailadres bij het aanmaken van een account wordt ook voor het loyaliteitsprogramma als gebruikersnaam gebruikt, om uw account identificeerbaar te maken en de desbetreffende correspondentie (bijv. in verband met de inrichting en het onderhoud van het klantenaccount) met u te voeren. Uw opgegeven naam bij het aanmaken van het account wordt verwerkt om een persoonlijke en vakkundige begeleiding inzake uw persoon te kunnen garanderen; via de opgave van uw woonadres stellen we vast dat u in Nederland woont, om lid te kunnen worden.

  2. Voor uw deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma hebben we uw toestemming nodig, dat BABOR uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het b.Points loyaliteitsprogramma mag verwerken en gebruiken (dit betreft uw e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, informatie bij de productadviseur en uw aankoopgegevens (gekochte goederen, plaats en tijd van de aankoop) samengevat hierna „gegevens“). Ook hebben we uw toestemming nodig, als uw gegevens voor doeleinden van marktonderzoek en reclame (bijv. newsletter, informatie bij producten, kortingsacties en speciale aanbiedingen) per post en – in zoverre deze apart werden besteld - per e-mail opgeslagen, verwerkt en gebruikt zullen worden.
   Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden of gebruik van uw gegevens voor andere reclamedoeleinden (uitgezonderd in het kader van deze toelichting voorgestelde gevallen) zonder uw toestemming, vindt niet plaats, tenzij we wettelijk voor publicatie van gegevens daartoe verplicht of bevoegd zijn. We kunnen bovendien met inachtneming van de gebruikelijke voorschriften voor de regelgeving inzake gegevensbescherming aan derden (bijv. IT-dienstverlener) met de aan de voorschriften verbonden verwerking van uw persoonsgegevens belasten.

  3. Opdat u een ledenaccount kunt aanmaken en aan het b.Points loyaliteitsprogramma kunt deelnemen, vragen we u in het kader van het aanmeldproces om de onderstaande beschreven, telkens afzonderlijke toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens:

   • Ik geef BABOR toestemming, dat voor de registratie/aanmelding voor het ledenaccount mijn in het kader van de aanmelding opgegeven persoonsgebonden gegevens/contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) en mijn geboortedatum alsmede de via mijn ledenaccount verkregen gegevens (aankoopgegevens, gekochte goederen en koopdatum) en gegevens die ik binnen mijn klantenprofiel, productadviseur en bij activiteiten in de BABOR e-shop doe, voor doeleinden van mijn deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma opgeslagen en verwerkt worden. Zonder deze toestemming is een deelname aan het b.Points loyaliteitsprogramma niet mogelijk.

   • Ik wil graag van BABOR gepersonaliseerde informatie over producten en diensten alsmede aanbiedingen en acties per post en per e-mail ontvangen. Ik ga ermee akkoord, dat mijn bij het aanmaken van het klantenaccount, bij mijn gebruik van het klantenaccount en van de productadviseur alsmede bij de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma verkregen en ontstane gegevens voor het maken van koop- en gebruikersprofielen en voor de beschikbaarstelling van de gepersonaliseerde informatie verwerkt en gebruikt worden.

  4. U kunt de door u verstrekte toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen (bijv. per post naar N.V. BABOR Cosmetics (Belgium) S.A., P.B./B.P.3, BE 4720 La Calamine, Belgique, per e-mail aan [email protected] of bij ontvangst van de newsletter onder „newsletter afzeggen“). Speciale bijdragen (bovenop de gebruikelijke transmissievergoedingen) komen hierbij niet voor. Tegelijkertijd houdt uw toestemming met uw lidmaatschap op te bestaan, wanneer u uw ledenaccount in de ledenomgeving onder "mijn gegevens" (daar „klantenaccount verwijderen“) verwijdert of uw deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma op een andere wijze opzegt. In dit geval is een –verdere- deelname aan het b.Points loyaliteitsprogramma niet –meer- mogelijk.